Menu
 

Godināti "Siguldas novada Gada balvas izglītībā" nomināciju ieguvēji

  • Autors:  Sigulda.lv
Foto - Siguldas novada pašvaldība Foto - Siguldas novada pašvaldība

Kultūras centrā “Siguldas devons” apbalvoti “Siguldas novada Gada balvas izglītībā” nomināciju ieguvēji. Balvu, Pateicības un Atzinības rakstus pedagogiem pasniedza bijušie absolventi un skolēni, kuri šobrīd mācās iedvesmojošo pedagogu vadībā. Apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” saņēma ilggadējais Siguldas 1. pamatskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas, fizikas un rasēšanas skolotājs Elmārs Smelters un ilggadējā Allažu pamatskolas matemātikas un fizikas skolotāja Vita Bērziņa.

Elmārs Smelters Siguldas 1. pamatskolā strādāja no 1974. līdz 2000. gadam – kopumā 26 gadus; Siguldas Valsts ģimnāzijā – no 2000. līdz 2002. gadam, kad devās pensijā. Skolotājs ilgus gadus godprātīgi un mērķtiecīgi organizējis mācību procesu, ar panākumiem motivējis skolēniem izzināt un pētīt.

Elmārs Smelters Siguldas 1. pamatskolā ilgus gadus vadījis arī fotopulciņu, – tā dalībniekiem pat pēc daudziem gadiem saglabājušās lieliskas atmiņas. Skolotājs ļoti labi palīdzējis skolēniem gatavoties, mācējis saprotami visu izskaidrot. Elmārs Smelters vēl joprojām ir aktīvs sabiedriskajā dzīvē, ar prieku piedalās pasākumos, dziedot senioru ansamblī “Saltavots”. Skolotāja izcilo humora izjūtu augsti novērtējuši gan skolēni, gan bijušie kolēģi.

Vita Bērziņa Allažu pamatskolā par fizikas un matemātikas skolotāju strādāja 47 gadus – no 1968. līdz 2015. gadam. Daudzus gadus bijusi arī direktora vietniece mācību darbā. Visu savu neizsīkstošo enerģiju un zināšanas skolotāja atdevusi Allažu pamatskolas audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem – pratusi iemācīt matemātikas pamatzināšanas ikvienam skolēnam, arī tiem, kam matemātika nebija iemīļotākais mācību priekšmets.

Vitas Bērziņas audzēkņi starpnovadu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas gan matemātikā, gan fizikā, arī valsts fizikas olimpiādēs saņemtas daudzas atzinības. Skolotāja vienmēr atbalstījusi dažādu izglītības novitāšu ieviešanu skolā, ar savu darba pieredzi iedvesmojusi kolēģus, sniedzot metodisku palīdzību.

“Gada balva par izcilību” – Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un mehatronikas pulciņam ar skolēniem Dairi Rihardu Irbi un Dāvi Šļaukstiņu un skolotāju Edgaru Bajarunu. Attālinātā mācību procesa laikā, lai turpinātu pilnveidot Siguldas novada Jaunrades centra Elektronikas un mehatronikas pulciņa dalībnieku prasmes un zināšanas, skolotājs Edgars Bajaruns organizēja telpiskās modelēšanas prasmju apmācību attālināti – tika izveidota jauniešu komanda un pieteikta dalība Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) organizētajās telpiskās modelēšanas sacensībās “Moon Camp Challange” (Mēness bāzes izaicinājums), kā arī uzsākts darbs pie Mēness bāzes modeļa izveides. Komanda ar nosaukumu “SIG squad” guva uzvaru starptautiskajā konkursā 92 komandu konkurencē, apsteidzot Ķīnas un ASV komandas.

“Gada balva par darbu ar skolēniem sākumskolas posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – Laurenču sākumskolas skolotājai Sigitai Polei. Pozitīvi mudinot un motivējot skolēnus, kopīgā darbā, pārvarot grūtības, skolotājai izdevies skolēnus pievērst izvēlēto mērķu izpildei. Par to liecina skolēnu sasniegumi dažādos konkursos un mācību olimpiādēs. Ar savām idejām un aizrautību skolotāja spēj iedvesmot skolēnus labāk mācīties, būt aktīviem un lepniem par savu novadu, skolu un valsti. Skolotāja dalās ar savu pieredzi, esot mentors jaunajiem Laurenču sākumskolas pedagogiem.

“Gada balva par darbu ar skolēniem no 7. līdz 12. klasei” – Siguldas Valsts ģimnāzijas informātikas un matemātikas skolotājam Pēterim Zariņam par augstu profesionālo meistarību, gatavojot skolēnus un gūstot sasniegumus valsts pārbaudes darbos matemātikā; par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, gatavojot tos valsts olimpiādēm; par iesaistīšanos Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas metodiskā centra darbībā un metodisku ieguldījumu jauno pedagogu profesionālās darbības pilnveidošanā.

“Gada balva pirmsskolas izglītībā” – bērnudārza “Pasaciņa” audzinātājai Ilzei Stankevicai. Vissmaidīgākās audzinātājas mīlestību ik dienu saņem ikviens mazās “Saulīšu” grupiņas audzēknis, kurā pārsvarā ir zēni, tādēļ enerģijas vajag daudz. Vakaros bērni ar lielu prieku stāsta par kārtējo aizrautīgo piedzīvojumu – kosmosa modeļa būvi, pikniku bērnudārza pagalmā, cepumu receptes apgūšanu vai dinozauru olimpiādi. Audzinātāja ievēro katra bērna intereses un vajadzības, katru rotaļnodarbību plānojot kā izrādi. Vecāki vienbalsīgi atzīst: “Viņa ir Pedagogs ar lielo burtu!”.

“Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” Siguldas 83. skautu un gaidu vienības vadītājam Gatim Kalniņam, kurš atjaunojis skautu un gaidu, kā arī mazskautu un guntiņu kustību Siguldā. Patlaban tajā darbojas turpat 100 novada skolēnu un vairāki skolēnu vecāki – brīvprātīgie. Šogad Gatis Kalniņš organizējis Latvijas mazskautu un guntiņu tikšanos lielajā ziemas nometnē “Siguldas olimpiskās spēles”, kā arī bērnu un jauniešu vasaras nometni “Gaujas cilts noslēpumi”; pulciņa jaunieši aktīvi piedalās Siguldas novada organizētajos pasākumos.

“Gada veiksmīgākā debija” – Mākslu skolas “Baltais flīģelis” Mūsdienu ritma mūzikas nodaļai. Mākslu skola “Baltais flīģelis” turpina attīstīties – 2018. gadā izveidota Mūsdienu ritma mūzikas nodaļa, kas audzēkņu vidū veicinājusi populārās un džeza mūzikas žanra uzplaukumu, kā arī mūzikas izglītības attīstības tendences. Siguldas novada bērniem ir iespējas mācīties pie profesionāliem un aizrautīgiem pedagogiem – Kristapa Kiršteina, Mareka Logina, Friča Emīla Bogdanoviča, Dāvja Lāpāna, Elmāra Rudzīša un Ingas Mudules.

Mācību procesā tiek iegūtas nepieciešamās nošu teksta apguves un skaņdarba interpretācijas prasmes, lai iestudētu skaņdarbus kā solo, tā arī ansambļa izpildījumā. Iegūtās zināšanas un prasmes palīdz atklāt skaņdarbu tēlaino saturu, kā arī orientēties, analizēt un pielietot dažādus mūzikas izteiksmes un tehnikas veidus. Turklāt tiek apgūta prasme patstāvīgi strādāt un pilnveidot savas spējas instrumenta spēles tehnikas un mākslinieciskā snieguma attīstībā, kā arī uztvert, salīdzināt un vērtēt citu izpildītāju muzikālo sniegumu. Mūziķi ir aizrautīgi uzsākuši darboties un patlaban plāno atjaunot džema muzicēšanas tradīcijas Siguldā.

“Gada balva izglītības procesa atbalstam” – Evijai Liepiņai un Kitijai Kauliņai. Allažu pamatskolas absolventes Evija un Kitija ir dvīņumāsas, kuras izaudzinājusi vecmamma. Abas māsas agri izbaudījušas to, ka līdzekļu maz, bet izglītības ieguvei ir nepieciešams tik daudz. Daudzu gadu garumā viņas atbalsta Allažu pamatskolas skolēnus – gan skolēnu motivācijas attīstīšanai, gan sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, kurām nepieciešama palīdzība mācību līdzekļu iegādei.

Iesākoties mācību gadam, sešpadsmit skolēnu ģimenes saņem dāvanu kartes mācību piederumu iegādei, savukārt katru gadu 1. semestra noslēgumā trīs 5.–9.klašu skolēni, kuru mācību sasniegumi ir bijuši visaugstākie, tiek apbalvoti ar māsu piešķirto naudas balvu. Nākotnē iecerēts sarūpēt skolas somas tiem, kuriem grūtības to iegādāties. Pateicoties savai mērķtiecībai un neatlaidībai, Evija un Kitija ir ieguvušas ļoti labu izglītību un ar pateicību atceras savu pirmo skolu.

“Gada nozīmīgākais izglītības nozares popularizētājs” – Baiba Martinsone – Latvijas Universitātes profesore, psiholoģe, pētniece, un skolotāju tālākizglītotāja. Siguldas novada pašvaldība ar Baibu Martinsoni sadarbojas jau kopš 2003. gada – viņas profesionālo atbalstu saņēmuši un augsti novērtējuši daudzi novada iedzīvotāji. Baibas lekcijas visur, ne tikai Siguldas novadā, ir gaidītas ar nepacietību, jo tās ir saistošas, atraktīvas un dziļas. Baiba vienmēr ar lepnumu stāsta, ka ir siguldiete – līdz ar viņas vārdu skan arī Siguldas vārds ne tikai Latvijā, bet pasaulē.

Baiba ir piedalījusies vairākos starptautiskos projektos un vienmēr cenšas kādā no projektiem iesaistīt tieši Siguldas novada skolas. Līdztekus darbam Latvijas Universitātē un konsultācijām Baiba Martinsone ir arī projekta “Garīgās veselības veicināšana skolās’’ projekta vadītāja Latvijā, kurā ir iesaistītas vairākas Siguldas novada izglītības iestādes, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai. Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu vispārējās garīgās veselības veicināšanas programmu, ar mērķi uzlabot skolēnu sociālo un emocionālo labklājību, uzlabojot viņu attieksmi pret sevi, citiem un mācīšanos kopumā, kā arī mazināt ar uzvedību saistītās problēmas, tai skaitā agresiju, emocionālo stresu un satraukumu.

Pasākumā tika pasniegta arī Latvijas Universitātes rektora Atzinības raksts Siguldas Valsts ģimnāzijai par augstiem sasniegumiem 44. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

“Siguldas novada Gada balvu izglītībā” vadīja Kristaps Kiršteins, uzstājās muzikālā apvienība “Trio Tresensus” – Līga Griķe, Aigars Raumanis, Uģis Upenieks.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.