Menu
 

Par laikrakstu

“Rīgas Apriņķa Avīze” ir neatkarīgs, demokrātisks reģionālais laikraksts Pierīgai – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas novadam.

Laikraksts atspoguļo un analizē sabiedriski politiskas norises Pierīgā. Mūsu slejās atrodamas aktuālas intervijas, nozīmīgi viedokļi un svarīgākās ziņas no katra novada. Kurš deputāts saņem vairāk, nekā paveic? Cikos šovakar jāsteidzas uz domi, kur apspriedīs koku izciršanu iemīļotajā skvērā? Kā rīkoties, ja kāpņutelpas kaimiņš nemaksā par apkuri?

Vairākos novados “Rīgas Apriņķa Avīze» ierindojas abonētāko preses izdevumu vidū.

Laikrakstā neizpaliek politiskās skatuves jaunumi, spilgti brīži kultūras dzīvē, intervijas ar ievērojamiem cilvēkiem, diskusijas un viedokļu krustugunis, neparasti dzīvesstāsti, novadu sportistu sasniegumi, kā arī raksti par biznesu, mājas mīluļiem un skaistākajiem dārziem.

Abonē “Rīgas Apriņķa Avīzi” jau šodien! Laikraksts iznāk divas reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās. Reizi nedēļā abonenti numuru saņem kopā ar analītiski izklaidējošu pielikumu “Kodols”, bet piektdienas numuru – ar bagātīgu televīzijas programmu “TaVa Programma”.

Kontakti

SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Reģistrācijas apliecības nr. 1034

Birojs

Dzelzavas iela 74-315a, Rīga, LV-1082
Tālrunis/fakss: 67227080
Mobilais tālrunis: 22008370
E-pasts: birojs[at]aprinkis.lv
Reģistrācijas nr. 40103037514

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Luminor | DNB SWIFT: RIKOLV2X, konta Nr. LV83RIKO0000082658713

a/s “Swedbank”, kods HABALV22
Konts LV97HABA0551011559895

Maruta Reinika,
biroja vadītāja

67227080, 22008370
Fakss: 67227080
birojs[at]aprinkis.lv,
reklama[at]aprinkis.lv

Eva Lūse,
redaktore

redaktors[at]aprinkis.lv

“Rīgas Apriņķa Avīzes” autori:

Ieva Struka

Māris Zanders

Pāvils Brūvers

Mārcis Bendiks


Jānis Dimants

Dzintris Kolāts

Māris Rožāns

Guna Roze

Vija Beinerte

karikatūristi - Aigars Lapiņš, Agris Liepiņš, Vilnis Bulavs


Reklāmas izvietošana

Kontakti

Tālrunis/fakss: 67227080, mobilais tālrunis: 22008370
E-pasts: reklama[at]aprinkis.lv, birojs[at]aprinkis.lv

Pamatcenas

Pirmā un pēdējā lapa

melnbalta reklāma — EUR 2,42 par 1 cm2
krāsaina reklāma — EUR 2,70 par 1 cm2


Iekšlapas

melnbalta reklāma — EUR 1,14 par 1 cm2
krāsaina reklāma — EUR 1,42 par 1 cm2

Atlaides

Publicējot reklāmu, sludinājumus un reklāmrakstus atkārtoti, tiek piemērota atlaide. Par otro publicēšanas reizi — 5%, par trešo reizi — 10%, par ceturto reizi — 15%.
Reklāmas aģentūrām tiek piemērota 25% atlaide. Informācijai par kultūras pasākumiem (ja to ievieto Pierīgas novadu pašvaldību iestādes) piemērota 50% atlaide.

Sludinājumu un reklāmrakstu izvietošanas cenas

Privātsludinājumi

Viena rakstu zīme (burts, cipars, pieturzīme) — EUR 0,06, viena izcelta (bold)rakstu zīme — EUR 0,09

Līdzjūtības

Ar dzejoli (četrrindi) fiziskām personām — EUR 5,69, juridiskām personām — EUR 17,07
Ar dzejoli (divrindi) fiziskām personām — EUR 4,27, juridiskām personām — EUR 14,23
Vienkāršā tekstā fiziskām personām — EUR 2,85, juridiskām personām — EUR 11,38

Reklāmraksti

Pirmā un pēdējā lapa

1/4 lapas — EUR 227,66;
1/2 lapas — EUR 398,40;
visa lapa — EUR 455,32


Iekšlapas

1/4 lapas — EUR 113,83;
1/2 lapas — EUR 213,43;
visa lapa — EUR 355,72

Abonēšana

“Rīgas Apriņķa Avīze” iznāk divas reizes nedēļā kopā ar pielikumu “Kodols”  un TV programmu un dažādu novadu pielikumiem.

“Rīgas Apriņķa Avīzi” abonē “Latvijas Pasta” nodaļās, pie sava pastnieka, internetā abone.pasts.lv, zvanot uz redakcijas tālruni 22008370.

Abonēšanas cena 12 mēnešiem – 64,80 eiro;
juridiskām personām – 98,40 eiro, daudzbērnu ģimenēm, 1. un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem – 49,20 eiro.

 

SIA ”Rīgas Apriņķa Avīze”

ĒTIKAS KODEKSS

 

Mērķis

Uzņēmuma darbiniekiem ir jāievēro uzņēmumā noteiktās uzvedības normas, lai piedalītos sakārtotas un labvēlīgas atmosfēras/vides radīšanā, kas sekmētu pašu darbinieku motivāciju strādāt, kā arī veicinātu visa uzņēmuma veiksmīgu darbību un attīstību.

Lietojamība

Šis ētikas kodekss attiecas uz visiem uzņēmuma SIA ”Rīgas Apriņķa Avīze” darbiniekiem. Ētikas kodeksā atspoguļotās uzvedības normas nosaka tos pamatprincipus, kas jāievēro, strādājot uzņēmumā.

Uzvedības normas

1.Uzņēmuma darbiniekiem savi pienākumi un uzdevumi jāveic apzinīgi, godprātīgi un uzcītīgi.

2.Uzņēmuma darbiniekiem jāpauž pozitīva nostāja pret uzņēmumu gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā.

3.Visu līmeņu vadītājiem jāsekmē koleģiālu attiecību veidošanu kolektīvā un pašiem jābūt kā paraugam šajā jautājumā.

4.Jebkura līmeņa vadītājam jābūt par paraugu saviem padotajiem attieksmē pret darbu, godīgumā, enerģiskumā, savas nozares pārzināšanā u.c. jautājumos.

5.Uzņēmuma vadītājiem ir jāuzticas saviem darbiniekiem, nav jārada lieks aizdomīgums. Izdarītās kļūdas jāanalizē un, ja iespējams, darbiniekiem jādod iespēja tās labot.

6.Uzņēmuma darbiniekiem jāveic viss iespējamais, lai novērstu baumu, aizdomīguma, iedomības, skaudības, intrigu un citu nevēlamu procesu rašanos un attīstīšanos uzņēmumā.

7.Darbiniekiem savstarpējās attiecības nav jābalsta uz kolēģu kritizēšanu un kļūdu meklēšanu citu darbā, bet uz situācijas analīzi un mēģināšanu saprast tā vai cita rezultāta iemeslus, kā arī uz spēju objektīvi izvērtēt savu rīcību un tās iemeslus. Darbiniekiem jāmācās no iegūtās pieredzes, lai izvairītos no konfliktiem un problēmsituācijām turpmākajā darbībā.

8.Uzņēmuma darbiniekiem nepārtraukti jāpaaugstina sava profesionalitāte un jāuzlabo sniegto pakalpojumu efektivitāte un kvalitāte.

9.Darbiniekiem jāapzinās, ka, strādājot kopīgi, var panākt vairāk nekā darbojoties katram atsevišķi. Tāpēc visu līmeņu darbiniekiem, jo īpaši vadītājiem, jāveicina sadarbība gan starp visiem uzņēmuma darbiniekiem.

10.Uzņēmuma darbinieki nedrīkst iesaistīties jebkādās darbībās, kas varētu būt pretrunā ar uzņēmuma interesēm vai kas varētu kavēt viņu uzdevumu un pienākumu pilnvērtīgu izpildi. Slēdzot jebkāda veida līgumus, visos gadījumos kā prioritāte ir jāsaglabā uzņēmuma intereses.

11.Uzņēmuma darbinieki nedrīkst izmantot savā rīcībā esošo uzņēmuma informāciju jebkāda personīga labuma gūšanai vai lai nodarītu zaudējumus uzņēmumam.

12.Uzņēmuma darbiniekiem vienmēr ir jāatceras, ka uzņēmuma un arī paša darbinieka labklājība un izaugsme ir atkarīga no uzņēmuma klientiem. Tāpēc pret klientiem vienmēr jāizturas ar cieņu un izpratni.

13.Uzņēmuma darbiniekiem jāievēro iekšējās darba kārtības noteikumi un citi uzņēmuma pieņemtie normatīvie dokumenti, kā arī savā darbībā jābalstās uz sabiedrībā vispārpieņemtiem ētikas principiem.

14.Uzņēmuma darbiniekiem jāatceras, ka cilvēki par uzņēmumu spriež arī pēc darbinieku uzvedības ārpus darba laika un darba telpām. Tāpēc sabiedrībā vispārpieņemto ētikas principu ievērošana ir svarīga ne tikai darbā, bet arī ārpus tā.

Žurnālista uzdevumi
Žurnālista galvenais uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu.
Faktu izklāstam jābūt objektīvam, skaidram un nepārprotamam, atklājot svarīgākās sakarības un nepieļaujot izkropļojumus.
Žurnālists ir personiski atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.
Žurnālistam ir jāatturas no darba, kas ir pretrunā ar viņa pārliecību.
Žurnālista pienākums ir cienīt intelektuālo īpašumu un nepieļaut plaģiātu.

Redaktora un redkolēģijas atbildība
Redaktors, kā noteikts likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", ir atbildīgs par laikrakstā, žurnālā sniegto informāciju. Viņam jānodrošina precīzas un korektas informācijas plūsma, kā arī brīva izteikto viedokļu apmaiņa.
Redkolēģiju locekļiem jārīkojas neatkarīgi no personu un grupu interesēm.

Attiecības ar autoriem
Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas devēja vārdu bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informācijas avots tiek pieprasīts tiesā.
Sevišķi uzmanīgi jāizturas pret cilvēkiem, kas paši neapzinās informācijas nozīmīgumu un atklātībai nodoto aktu izraisītās sekas. Žurnālistam savā profesionālajā darbībā ir korekti jāizturas pret citu cilvēku emocijām un jūtām, kā arī viņu nezināšanu vai nespēju izdarīt secinājumus.

Publicēšanas noteikumi
Žurnālistam kritiski jāizvērtē informācijas avots, jāpārbauda informācija un citētie izteicieni.
Publikācijā žurnālistam jārespektē cilvēka personiskā dzīve, viņa tautība, domāšanas veids un reliģiskā pārliecība.
Publikācijā faktiem jābūt skaidri un saprotami nošķirtiem no autora komentāra.
Jābūt nepārprotamai robežai starp reklāmu un autora sagatavotu materiālu. Autora teksts nedrīkst imitēt reklāmu, jo šādi raksti rada šaubas par redakcijas objektivitāti, kā arī par masu informācijas līdzekļu neatkarību.
Liela uzmanība jāveltī ilustrāciju izmantošanai. Sevišķi, ja attēls tiek izmantots cita (ne oriģināla) teksta ilustrēšanai, jāizvairās no manipulēšanas, kas var radīt aplamu priekšstatu. Fotoilustrācijas montāžas gadījumā tas jānorāda attēla parakstā tieši vai ar pieņemtu apzīmējumu palīdzību.
Žurnālistam jābūt sevišķi uzmanīgam, rakstot par tieslietām – viņš nedrīkst kaitēt izmeklēšanas darbam ar priekšlaicīgu atsevišķu faktu publicēšanu, kā arī jāpatur prātā, ka apsūdzēto ne tieši, ne netieši nedrīkst pasludināt par vainīgu pirms tiesas lēmuma.
Ja publikācijā ieviesusies kļūda, par to jāatvainojas; atsaukums publicējams tajā pašā izdevumā redzamā vietā.
Jādod iespēja sniegt publisku atbildi tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru viedoklis, nostāja vai rīcība iztirzāta publikācijā.
Autoram ir tiesības pieprasīt, lai rediģēto materiālu žurnālists viņam parādītu; šāds materiāls publicējams tikai ar autora akceptu.

Žurnālists un sabiedrība
Žurnālistam jārespektē demokrātiskie institūti un morāles normas.
Žurnālistam jāaizstāv vispārcilvēciskās vērtības – miers, demokrātija, cilvēktiesības, tautu tiesības uz pašnoteikšanos.
Latvijas žurnālistiem, cienot citu tautu nacionālās vērtības, jārespektē latviešu tautas svētākie simboli, vēsture un kultūra, Latvijas neatkarība un brīvība.

SIA ”Rīgas Apriņķa Avīze”
valdes locekle Eva Lūse
07.12.2015.

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.