Menu
 

Palīdzība krīzes situācijā Pierīgā – Ikšķiles, Ķekavas un Babītes novadā Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Foto no arhīva Foto no arhīva

Sniedzot atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā, vairākums Pierīgas pašvaldību kā prioritāti minējušas mērķi nodrošināt atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras ir maznodrošinātas, trūcīgas vai atrodas kādā riska grupā, piemēram, daudzbērnu ģimenes. Vienlaikus pašvaldības arī informē iedzīvotājus par iespējām atlikt vairākus maksājumus, piemēram, tiek pagarināti nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi. "Rīgas Apriņķa Avīze" turpina publicēt apkopoto informāciju par to, kādus atbalsta pasākumus piedāvā Pierīgas pašvaldības.

IKŠĶILE

Galvenie Ikšķiles novada pašvaldības palīdzības veidi iedzīvotājiem:

  • nekustamā īpašuma nodokli (pirmo daļu) var samaksāt līdz 15. maijam;
  • skolēnu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai papildus izsniegta aparatūra, tiek sniegta tehniskā palīdzība mācību procesa nodrošināšanai;
  • Ikšķiles novada dome 8. aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu sniegt ēdināšanas atbalstu daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Ārkārtējās situācijas laikā tiks nodrošināta ēdināšana pirmsskolas izglītojamajiem un 1.–12. klašu vispārējās izglītības izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā un kuriem nav piešķirts Ikšķiles novada Sociālā dienesta naudas pabalsts ēdināšanai. Šīm ģimenēm uz mājām tiks piegādātas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 2,45 eiro dienā vienam izglītojamajam. Savukārt izglītojamajiem no ģimenēm, kuras Ikšķiles novada Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, tiek piegādātas siltas pusdienas;
  • izglītības iestāžu ēdinātājs ir atbrīvots no īres maksas;
  • saglabāts pašvaldības līdzfinansējums interešu izglītībai 50% apmērā;
  • tiek veikti papildu dezinfekcijas un uzkopšanas darbi daudzdzīvokļu mājās;
  • visas pašvaldības iestādes un to darbinieki (iespēju robežās, atbilstoši darba specifikai) strādā attālināti (25. marta domes sēde arī notika ar vairāku deputātu neklātienes dalību).

ĶEKAVA

Pabalsts 80 eiro mēnesī krīzes skartajiem

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri šajā krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība piešķir pabalstu 80 eiro mēnesī. Šis pabalsts tiks izmaksāts personai vai katram ģimenes loceklim pamatvajadzību nodrošināšanai laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Brīvpusdienas trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

No 1. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai brīvpusdienas tiks nodrošinātas visiem novadā deklarētajiem 1.–9. klašu bērniem no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes. Sākotnēji brīvpusdienas tiek izsniegtas pārtikas paku veidā.  Taču, diskutējot par ģimenēm ērtāku atbalsta veidu brīvpusdienu nodrošināšanai, tika paredzēts vēl viens atbalsta veids, proti, pārtikas iegādes kartes, kuras nominālvērtība tiktu pārskaitīta uz viena no skolēna vecāka bankas kontu (šo variantu varēs realizēt tikai tad, ja augstākās lēmējinstitūcijas, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija vai Ministru kabinets, atļaus pašvaldībām pārskaitīt naudu uz bērna vecāku kontu brīvpusdienu vajadzībām; ja šāds lēmums tiks pieņemts, pašvaldība būs gatava operatīvi šādu iespēju ģimenēm nodrošināt).  

Atceļ vecāku līdzfinansējumu Ķekavas novada profesionālās izglītības iestādēs

Ķekavas novada pašvaldība pilnībā atcēlusi vecāku līdzfinansējuma maksu visās Ķekavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs šā gada aprīlī un maijā. Ķekavas novadā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Ķekavas Mūzikas skola, Ķekavas Mākslas skola un Ķekavas novada Sporta skola –, kurās šobrīd mācās vairāk nekā 800 audzēkņu.

Atbalsts auklēm un privātajiem bērnudārziem

Ķekavas novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā saglabā līdzšinējo finansējuma apjomu auklēm un privātajām izglītības iestādēm, maksājot pilnu atbalstu par pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem privātās skolās posmā no 1. līdz 9. klasei.

Paātrina bērnu uzņemšanu Ķekavas novada pašvaldības bērnudārzos

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un to, ka daudzi vecāki jau šobrīd sāk interesēties, vai viņu bērns 2020./2021. mācību gadā tiks Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde šogad sāks apkopot datus un organizēs uzņemšanas komisijas sēdi agrāk.

Pārcelti nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņi

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Ķekavas novadā ir pārcelti divi nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņi – no 31. marta uz 15. maiju un no 15. maija uz 15. jūniju.

Nekustamā īpašuma nodokļa termiņa pagarinājums uzņēmumiem

Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, ja termiņa kavējums radies ārkārtējās situācijas dēļ. Nodokļu maksātājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās dienas iesniedz Ķekavas novada pašvaldībai pamatotu iesniegumu. Pašvaldībai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Pārējo nozaru nodokļu maksātājiem ir iespēja rakstveidā vienoties ar pašvaldību par nokavētā nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu, sadalot nodokļu maksājuma samaksu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas (likuma «Par nodokļiem un nodevām» 24. panta 1. daļas 1. punkts).

Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums pašvaldībai jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Atbrīvojums no nekustamā īpašuma nomas maksas vai tās samazinājums

Krīzes skartie komersanti var saņemt Ķekavas novada pašvaldības atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nomas maksas vai tās samazinājumu.

Operatīvie dienesti nodrošināti ar dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem

Ķekavas novada pašvaldība pilnībā nodrošina novada operatīvos dienestus un bērnudārzus ar nepieciešamajiem dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem, lai mediķus, Sociālā dienesta, policijas un bērnudārzu darbiniekus saskarsmē ar apmeklētājiem pasargātu no iespējamās inficēšanās ar Covid-19, savukārt iedzīvotāji varētu saņemt šo iestāžu pakalpojumus un palīdzību. 

BABĪTE

Pārtikas pakas novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.–12. klases skolēniem no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes.

Visi  2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņi pārcelti uz 15. novembri bez kavējuma naudas piemērošanas.

Pirmsskolas izglītības iestādes "Saimīte" atbalsta personāls – sociālais pedagogs un izglītības psihologs – konsultē vecākus attālināti.

Tiek piešķirti individuāli  pabalsti, tajā skaitā netiek piemērota nomas maksa uzņēmumiem, kuri īrē telpas no pašvaldības.

Tiek piešķirti pabalsti ģimenēm (personām) krīzes situācijā 80 eiro apmērā mēnesī katram ģimenes loceklim, kurš atzīts par nonākušu krīzes situācijā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā (bezalgas atvaļinājums, nodarbinātas personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, personas atrodas pašizolācijā, ģimene atrodas karantīnā u.c.). Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā un viena kalendārā mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tiek nodrošināts attālināts mācību process vispārējās izglītības iestādēs un Babītes Mūzikas skolā, pirmsskolas izglītības iestādēs strādā dežūrgrupas.

Jebkuram iedzīvotājam ir iespēja izmantot arī bezmaksas psihologa atbalstu pa tālruni.

Par palīdzības veidiem citās pašvaldībās informācija sekos.

Iepriekš: 

Palīdzība krīzes situācijā Pierīgā – Jūrmalā, Stopiņu, Garkalnes, Siguldas un Ādažu novadā

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.