Menu
 

Izsniegtie pabalsti un negūtie ieņēmumi jeb Pirmie secinājumi par pandēmijas sekām Pierīgā – Jūrmalā un Siguldas novadā Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Foto: Jūrmalas pilsētas pašvaldība Foto: Jūrmalas pilsētas pašvaldība

"Rīgas Apriņķa Avīze" turpina apkopot informāciju no Pierīgas pašvaldībām par to, kādu ietekmi Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laiks atstājis uz Pierīgas novadu pašvaldību budžetiem. Cik cilvēkiem sniegta materiālā un cita veida palīdzība, kādu ietekmi ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi atstājuši uz finanšu ieņēmumiem un kurus no iecerētajiem attīstības pasākumiem nāksies atcelt ierobežoto līdzekļu dēļ. Šajā laikraksta numurā publicējam atbildes, ko sniedza Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite un Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja Sindija Brikmane.

– Cik fiziskām un juridiskām personām ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība ir sniegusi materiālo un cita veida palīdzību (pabalsti, pārtikas pakas u.c.)?

Zane Leite: Attālināto mācību laikā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina daudzbērnu ģimenes ar pārtikas pakām, un kopumā tās saņem vairāk nekā 370 ģimenes. Pašlaik ir izsniegts vairāk nekā 2100 pārtikas paku. Pārtikas pakas vērtība tiek rēķināta 2 eiro vienam bērnam vienai mācību dienai. Pārtikas pakas ir paredzētas katram daudzbērnu ģimenes bērnam, tātad, ja ģimenē ir trīs bērni, tad ģimene vienā mēnesī saņem pārtikas pakas vidēji 120 eiro vērtībā. Ja daudzbērnu ģimene vienlaikus atbilst arī trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, tā var izvēlēties sev piemērotāko atbalsta veidu – saņemt pārtikas pakas vai siltu pusdienu piegādi bērniem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība attālināto mācību laikā visiem bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kuri ārkārtējās situācijas laikā nevar saņemt pusdienas izglītības iestādēs, piegādā siltu ēdienu. Šādu atbalstu pašlaik saņem 77 bērni trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs mācību dienās; 58 ģimenes no šīs iedzīvotāju grupas izvēlējās saņemt pārtikas pakas siltu pusdienu vietā.

Pārtikas pakas 35 eiro vērtībā nedēļā tiek nodrošinātas arī cilvēkiem, kuri saņem aprūpes mājās pakalpojumu. Kopumā tie ir 94 cilvēki, kuriem izsniegtas 377 pārtikas pakas.

Krīzes pabalsts 153 eiro apmērā tiek piešķirts ģimenēm (rēķinot katram ģimenes loceklim) un personām, kuras nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības ārkārtējās situācijas dēļ. Krīzes pabalsts piešķirts 43 personām.

Kopumā ārkārtējās situācijas laikā izskatīti 2359 iedzīvotāju iesniegumi dažādu veidu sociālās un pašvaldības palīdzības piešķiršanai, taču lielākā daļa no šiem iesniegumiem nav saistīti ar Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas radīto ietekmi.

Sindija Brikmane: Plānots, ka, sniedzot līdz pat 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim viesmīlības nozares uzņēmumiem un samazinot nomas maksu Siguldas pils kvartāla uzņēmējiem, plānotie pašvaldības ienākumi samazināsies par aptuveni 100 000 eiro. Līdz maija beigām Siguldas novada pašvaldība būs izdalījusi vairāk nekā 2800 pārtikas paku un pabalstus piešķīrusi vairāk nekā 400 personām, kopumā no pašvaldības un valsts mērķdotācijas budžeta izlietojot vairāk nekā 31 500 eiro.

Grūti prognozēt, kāda palīdzība būs nepieciešama tuvākajos mēnešos, bet pašvaldība, tāpat kā līdz šim, atbalstīs tos, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Šobrīd zināms, ka pašvaldība piegādās individuālās aizsardzības līdzekļus mazaizsargātām personām.

– Vai un kādā apjomā ārkārtējā situācija ietekmējusi pašvaldības budžetu, proti, summējot sniegto atbalstu un negūtos ieņēmumus?

Sindija Brikmane: Kopumā pašvaldības budžets samazināts par 763 000 eiro. Papildus tam nolemts ņemt aizņēmumu 133 300 eiro apmērā Valsts kasē, lai segtu Siguldas Sporta centra zaudējumus, kas radušies, apturot tā darbību Covid-19 dēļ. Līdz ar to samazināta arī budžeta izdevumu daļa, lai nodrošinātu sabalansētu pašvaldības budžetu, ņemot vērā ārkārtējās situācijas dēļ negūtos ienākumus tūrisma un kultūras jomā, kā arī papildizdevumus krīzes seku novēršanai un uzņēmēju, novadnieku atbalstam. Pārplānojot pašvaldības finanšu iespējas, svarīgākie investīciju projekti netiks ietekmēti un Siguldas novada attīstība noritēs pēc plānotā grafika.

Izvērtējot pagājušo mēnešu rezultātus, secināts, ka tūrisms kā ceturtā svarīgākā Siguldas novada attīstības nozare ārkārtējās situācijas laikā valstī noteikto ierobežojumu dēļ cietusi visvairāk. Tūrisma plūsmas apturēšana, kultūras un sporta pasākumu atcelšana, kā arī aizliegums organizēt publiskos pasākumus, kas Siguldas novadā notiek visos četros gadalaikos dažādām mērķgrupām, strauji samazinājuši plānotos pašvaldības budžeta ieņēmumus. Neieņemtie līdzekļi, kas saistīti ar tūristu apkalpošanu, ieejas biļešu un suvenīru tirdzniecību, pašvaldības īpašuma iznomāšanu, pasākumu organizēšanu, kā arī citām budžeta pozīcijām, ņemot vērā krīzes situāciju, ir vairāk nekā 660 000 eiro. Papildus tam, sniedzot līdz pat 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim viesmīlības nozares uzņēmumiem un samazinot nomas maksu Siguldas pils kvartāla uzņēmējiem, plānotie pašvaldības ienākumi samazināsies par aptuveni 100 000 eiro.

– Kādi vēl atbalsta veidi tiek sniegti Jūrmalas pilsētā?

Zane Leite: Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā ārkārtējās situācijas negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību un nodarbinātību, aktualizējusi kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome izvērtē, sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. Šobrīd Jūrmalas domē saņemti 60 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu sadalīšanu vai atlikšanu. Kopumā Jūrmalā ir vairāk nekā 28 000 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. Tas nozīmē, ka arī līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai nodokļa maksātājiem bija iespēja lūgt sadalīt termiņos gan kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, gan nodokļa parādu.

Jūrmalas pilsētas dome līdz gada beigām āra kafejnīcas un ielu tirgotājus atbrīvos no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. Tāpat arī ir noteikts, ka daļai uzņēmēju ir iespēja pieteikties nomas maksas atvieglojumiem vai atbrīvojumam, ja uzņēmējam ir nomas līgums ar Jūrmalas pilsētas domi.

Uzņēmējiem Jūrmalā periodā no 2020. gada 12. marta līdz 31. decembrim nebūs jāmaksā nodeva par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās. Jau samaksātās nodevas par laika periodu no 12. marta uzņēmējiem pašvaldība atmaksās. Lai saņemtu nodevas atmaksu, uzņēmējam jāiesniedz iesniegums Jūrmalas pilsētas domē. Šobrīd pašvaldībā noformēta 31 atļauja 21 komersantam. 2019. gadā Jūrmalā kopumā tika izsniegtas aptuveni 220 ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas atļaujas.

Komersanti, kuri nomā tirdzniecības vietas no pašvaldības Jomas ielā, Dzintaru mežaparkā un citviet pilsētā, varēs pieteikties nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam. No nomas maksas atbrīvoti tiks tie uzņēmēji, kuri saimniecisko darbību nomātajā vietā neveic, savukārt uz nomas maksas samazinājumu varēs pretendēt tie nomnieki, kuriem samazinājies apgrozījums.

Jūrmalas pilsētas dome arī ir lēmusi par nomas maksas atvieglojumiem uzņēmējiem, kuri nomā nekustamo īpašumu vai zemi no Jūrmalas pilsētas domes. Uz nomas maksas atvieglojumiem līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai var pretendēt uzņēmēji, kuri darbojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā un kuriem saistībā ar ārkārtējās situācijas dēļ noteiktajiem ierobežojumiem ir būtiski pasliktinājusies finansiālā situācija. Līdz šim nomas maksas atvieglojumiem pieteikušies astoņi uzņēmēji.

– Vai dažādo ierobežojumu dēļ nāksies atteikties no kādām iecerēm, kuras pašvaldība bija plānojusi īstenot?

Sindija Brikmane: Pārplānojot pašvaldības finanšu iespējas, svarīgākie investīciju projekti netiks ietekmēti un Siguldas novada attīstība noritēs pēc plānotā grafika. Jāatzīmē, ka budžetu bija iespējams sabalansēt, jo izdevumi samazinājās atceltajiem kultūras un sporta pasākumiem, drošības apsvērumu dēļ nenotiks skolēnu nodarbinātība vasarā, atcelti Skolēnu dziesmu svētki, kuros bija plānots izlietot līdzekļus no pašvaldības budžeta, – tas kompensēs daļu papildizdevumu, piemēram, sociālajā sfērā novadnieku atbalstam.

Zane Leite: Pašlaik Covid-19 ietekme Jūrmalas pašvaldības budžetā ievērojamas izmaiņas nav radījusi. Atceltajiem pasākumiem paredzētais finansējums patlaban ir saglabāts budžetā un pašvaldība vēl nesteidzas lemt par neizlietotā finansējuma pārstrukturizēšanu citiem mērķiem. Vienīgi daļa no 30. maijā paredzēto Kūrorta svētku organizēšanai atvēlētā finansējuma 35 289 eiro apmērā ir iedalīta divu vides objektu īstenošanai.

Iepriekš:
Izsniegtie pabalsti un negūtie ieņēmumi jeb Pirmie secinājumi par pandēmijas sekām Pierīgā – Ķekavas un Babītes novadā

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.