Menu
 

Senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pabalsti. Jūrmala

  • Autors:  "Rīgas Apriņķa Avīze"
Foto - pixabay.com Foto - pixabay.com

Lai seniori vieglāk varētu orientēties sociālās palīdzības apjomā un pieejamajos veidos, “Rīgas Apriņķa Avīze” šajā un turpmākajos laikraksta numuros publicēs informāciju no Pierīgas novadu pašvaldībām par tiem pakalpojumiem un materiālajiem pabalstiem, uz kuriem seniori var pretendēt dažādās dzīves situācijās. Šajā laikraksta numurā informācija par Jūrmalas pilsētā pieejamo sociālo palīdzību un atbalsta veidiem.

Sociālie pabalsti senioriem

Veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai
Pašvaldība atlīdzina līdz 100 eiro kalendārajā gadā par veiktajām pacienta iemaksām, pacienta līdzmaksājumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem, zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentu un medicīnas, optikas un citu preču iegādi.

  1. gadā Covid-19 seku mazināšanai papildus vēl 50 eiro pie jau esošā 100 eiro pabalsta.

Bezmaksas sabiedriskais transports (ar Jūrmalas iedzīvotāja karti).

Veselības aprūpes pabalsts*
Pabalsts 86 eiro apmērā kalendārajā gadā personām, kam vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 350 eiro un tās dzīvo vienas mājsaimniecībā, ja tās atbilst kādam no šiem nosacījumiem: nestrādājošs pensionārs, kas saņem LR piešķirto valsts vecuma pensiju, vai nestrādājoša politiski represēta persona. Pabalstu var saņemt arī ģimenes, kurā ir nestrādājoša politiski represēta persona vai nestrādājošs pensionārs, ja ģimenē nav darbspējīgu personu.

Mājokļa pabalsts*
Paredzēts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai: dzīvojamās telpas īres maksas un siltumapgādes izdevumu segšanai, kā arī cietā kurināmā iegādei mājokļa apkurei. Pabalstu aprēķina pēc vienotas valstī noteiktas formulas kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot noteiktos normatīvus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

*Stājoties spēkā jaunajiem saistošajiem noteikumiem, veselības aprūpes pabalstu varēs saņemt tikai trūcīgi un maznodrošināti pensionāri, kā to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Savukārt pensionāriem būs tiesības pretendēt uz GMI pabalstu un mājokļa pabalstu kā pamata sociālo palīdzību.

Aprūpes mājās nodrošināšanai
Naudas pabalsts senioriem, kas objektīvu apstākļu dēļ nevar saņemt aprūpes mājās dienesta sniegtos pakalpojumus.

Pabalsts ilgdzīvotājiem
Iedzīvotājiem, kas sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu, dzimšanas dienā tiek izmaksāts pabalsts 150 eiro apmērā.

Pabalsts par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas attīstībā
Materiālais atbalsts 100 eiro mēnesī senioriem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas attīstībā. Pretendentus pabalsta saņemšanai var ieteikt Jūrmalas pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, kā arī nevalstiskās un profesionālās organizācijas.

Ikmēneša pabalsts politiski represētām personām
Pabalsts 72 eiro katru mēnesi veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.

Sociālie pakalpojumi

Aprūpe mājās
Pakalpojumi dzīvesvietā situācijā, kad seniors objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pārtikas produktu un saimniecības preču piegāde, palīdzība ēdiena gatavošanā, mājokļa uzkopšana, pastaigas un cita veida palīdzība, lai nodrošinātu pamatvajadzības un dzīves kvalitātes nepazemināšanos.

Pavadoņa pakalpojums
Atsevišķi dzīvojošiem nestrādājošiem pensijas vecuma cilvēkiem, kas dažādu veselības ierobežojumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa.

Speciālā transporta pakalpojums
Pensijas vecuma personām, kurām nav likumīgo apgādnieku un ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā (pansionāts)
Nodrošināts pastāvīgs mājoklis, sociālā aprūpe un rehabilitācija situācijā, kad personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.

Īslaicīga sociālā un veselības aprūpe iestādē
Ja veselības stāvokļa, vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ personai ir objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības, uzlabot vai atjaunot spēju pilnvērtīgi darboties vai saņemt ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus, tiek nodrošināta izmitināšana 24 stundas diennaktī, sociālā aprūpe un ģimenes ārsta vai citu speciālistu norīkota ārstēšanas plāna izpilde.

Dienas centrs pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, atbalsta un pašpalīdzības grupas, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas – kulinārijas kursi, mūzikas nodarbības un valodu kursi.

Higiēnas centra pakalpojumi
Atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, kam nav iespēju nodrošināt personīgo higiēnu dzīvesvietā. Dušas izmantošana, matu griešanas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi pakalpojuma sniedzēja darbinieka vai sociālā aprūpētāja uzraudzībā.

Šūšanas nodarbības
Pirmspensijas un pensijas vecuma personām organizētas apmācības grupās.

Pakalpojumi veselības veicināšanai

Fizioterapeita pakalpojums
Ārstnieciskā vingrošana un manuālā terapija, ja nepieciešams atgūt veselības problēmu dēļ zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu.

Ergoterapeita pakalpojums
Dzīves kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu ikdienas aktivitāšu veikšanu saviem spēkiem.

Zobu protezēšanas pakalpojums
Zaudētu dabīgo zobu aizvietošanai ar izņemamām zobu protēzēm vai zobu platēm. 75% no pakalpojuma pilnas maksas sedz pakalpojuma saņēmējs, 25% tiek segti no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot noteikto finansējuma apmēru.

Veselību veicinošu pasākumu komplekss
Fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un zālē, nūjošanas apmācība, kardiotreniņš.

Bezmaksas aktivitātes veselības veicināšanai (nūjošana).

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.