Menu
 

Publiskai apspriešanai nodota Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu ceturtā pilnveidotā redakcija

  • Autors:  LETA
Ilustrācija - jurmala.lv Ilustrācija - jurmala.lv

Pirmdien publiskai apspriešanai nodota Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā, ceturtā redakcija, informē Jūrmalas pašvaldība.

Vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata precizētajam projektam.

Iepriekšējās teritorijas plānojuma redakcijas Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāk nekā 130 juridisku un fizisku personu priekšlikumi. Izvērtējot gan saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un priekšlikumus, gan valsts un pašvaldības institūciju atzinumus, grozījumu pilnveidotajā redakcijā ir precizēts un papildināts paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī grafiskā daļa.

Paskaidrojuma raksts papildināts ar informāciju par veiktajām izmaiņām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, ņemot vērā 2022.gada grozījumus Aizsargjoslu likumā, kā arī saskaņošanas procesā esošo Ministru kabineta noteikumu projektu "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika". 

Grozīta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla Kolkas ielā 2, jo dabas datu pārvaldības sistēmā ir reģistrēts Eiropas nozīmes aizsargājamais biotops - mežainās piejūras kāpas.

Paskaidrojuma rakstā ir iekļauta arī papildu informācija par pašvaldības interešu teritorijām un pamatojums veiktajām izmaiņām to turpmākajā izmantošanā - gan nosakot funkcionālās apakšzonas un to parametrus, gan nosakot citus aprobežojumus. 

Lai papildus izvērtētu šo grozījumu plānoto ietekmi uz vidi, teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesā tika pieaicināts sertificēts sugu un biotopu eksperts, kura ieteikumi ir ņemti vērā, sagatavojot šo redakciju.

Plānā izveidota papildu apakšnodaļa "Azartspēļu organizēšana", kurā ir iekļauta informācija un pamatojums risinājumiem teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā. Attiecībā uz spēļu zālēm, kurām uz šo teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laiku ir spēkā esoša spēļu zāles licence, ir veikta izpēte, lai noskaidrotu, vai uz konkrēto vietu ir attiecināms kāds no Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam noteiktajiem kritērijiem, kas paredz noteikt aizliegumu jaunu azartspēļu vietu atvēršanai.

Atbilstīgi vietas apstākļu izvērtējumam zemes vienībām, kuras neatbilst kritērijiem, teritorijas plānojuma grozījumos ir mainīta funkcionālā zona uz tādu, kurā atļautā izmantošana ietver spēļu zāles un kazino.

Grafiskajā daļā mainītas funkcionālās zonas atsevišķām zemes vienībām, bet Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi precizēti, galvenokārt ņemot vērā 2022.gada grozījumus normatīvajos aktos un saņemtos valsts un pašvaldības institūciju atzinumus. 

Arī vides pārskats precizēts atbilstoši institūciju atzinumos konstatētajām neprecizitātēm un papildināta informācija par būtiskākajām veiktajām papildu izmaiņām pilnveidotajā redakcijā, kā arī papildināta sadaļa par atbalstītajiem priekšlikumiem pilnveidotajā redakcijā un to ietekmi uz vidi.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi sadarbībā ar pašvaldību veic plānošanas uzņēmums SIA "Metrum".

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 13.septembrī plkst.18, Jomas ielā 1/5 un 14.septembrī plkst.18, Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju var iepazīties Jūrmalas "Zemes nama" ēkas vestibilā kā arī elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā "www.geolatvija.lv".

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.